Augustin Maštovský

Dne 1. září 1882 nastoupil do ostruženské školy na místo učitele Augustin Maštovský, dosavadní správce školy v Chmelné. Pojďme se na tuto výraznou osobnost podívat blíže.

Augustin Maštovský se narodil 28. srpna 1839 v Sušici v čp. 82. Mládí strávil v otcovském domě, v Sušici také navštěvoval městskou školu. Po ukončení školní docházky se přihlásil ke studiu privátní nižší reálky v Sušici, které odbyl s dobrým prospěchem. Protože jej otec nechtěl déle živit, byl přinucen se učit sedlářskému řemeslu. Po vyučení r. 1854 zastával nemocného otce při polním hospodářství v Brodě u Kolince až do r. 1859, kdy otec hospodářství prodal. Tato léta byla Augustinovi dobrou školou v praktickém životě. Seznámil se totiž s velebným pánem Františkem Hasem, farářem zamlekovským, a s okolními učiteli; každou prázdnou chvíli trávil buď na faře, nebo v některé z okolních škol výpomocí při vyučování; zároveň se i cvičil ve výkladu písma svatého a v řezbářském a malířském řemesle. Prodejem hospodářství nastal Augustinovi v životě převrat. Otec se odstěhoval zpět do Sušice a Augustin musel s ním. Protože zde ale neměl přátele, vrhl se úplně na řezbářství, které s neúnavnou pílí studoval. Ani toto však neukojilo jeho tužby a hnán touhou po vědě vstoupil do kapucínského řádu coby laik. Zde se mu dostalo příležitosti k obírání se knihami, čehož také svědomitě využil. Odbyl si rok zkoušky v Mostě a byl přidělen k sušickému konventu coby zakrista. Zde nalezl dobré přátele, a sice velebného pána P. Bernarda Růžičku, t. č. vikáře, velebného pána P. Gottharda Tesaře, bibliotekáře, a také ctihodného bratra Fr. Lauto Jelínka, znalého botanika, kteří zvídavému Augustinu byli ze všech sil nápomocni. Na popud vysoce důstojného pána, provinciála P. Gustava Bernfusa studoval katechetiku a tělovědu spojenou s domácím lékařstvím. Takto se vzdělávaje strávil v řeholi celých osm let a dva měsíce.

V roce 1867 jeho rodiče zchudli, sám pak ochuravěl, a to jej donutilo opustit klášter a starat se o své vyléčení a také živit rodiče řezbářským a ozdobnickým řemeslem . Za dva roky mu zemřela milovaná matka, musel se tedy oženit a opatrovat ještě otce až do jeho smrti. Po otcově smrti povstala v něm touha po dalším sebevzdělávání, přepustil závod nejmladšímu bratru Vojtěchovi, jehož sám vychovával, a hlásil se o místo výpomocného učitele. Jeho žádost byla přijata na základě dekretu c. k. zemské školní rady v Praze ze dne 27. července 1874. č 319/d. o. š. r. a ještě toho roku byl ustanoven výpomocným učitelem ve Velké Chmelné, kde působil až do 1. září 1882. Na chmelenské škole se A. Maštovský připravoval ke složení zkoušek, když jej stihly těžké rány osudu. Dne 8. září 1876 roznemohla se mu manželka a po sedm týdnů trvající nemoci zemřela. Tím přišel o hodnou manželku i o majetek, který ovšem velký nebyl; zároveň přišel o příležitost ke složení učitelské zkoušky. Kromě toho mu zůstaly dvě malé děti, které potřebovaly mateřské ošetřování. Tímto byl donucen si vzít starou osobu za hospodyni a ošetřovatelku dětí. Počátkem roku 1877 se sám roznemohl na zapálení mozku, ležel nevěda ničeho o sobě ošetřován pouze starou hospodyní a vůbec neléčen.

Přesto se uzdravil, ale to nebyl konec jeho trápení. V době, kdy byl upoután na lůžko, se mu dostaly do prádelníku myši a rozhryzly krom prádla veškeré poznámky a mnohaletou práci, sbírku brouků a motýlů. Sotva tuto ztrátu oželel, sesula se u jeho bytu západní stěna a musel se vystěhovat do školní světnice; při té příležitosti přišel o mnoho nejlepších nástrojů a fyzických přístrojů. Když pak byl byt nanovo postaven, oženil se dne 14. září r. 1877 podruhé. Tehdy začal znovu pracovat a připravovat se ke zkouškám, které s pomocí Boží v Příbrami dne 6. září 1880 šťastně složil. Na základě této odbyté zkoušky byl co zatímní správce školy od slavné c. k. okresní školní rady dnem 22. listopadu 1880 jmenován. Dnem 27. září 1881 na základě svolení vysokého c. k. ministeria vyučování ze dne 1. září r. 1881 čís. 13348, podnikl zatímní správce školy chmelenské Augustin Maštovský zkoušku před zkušební komisí v Budějovicích. Odbytím této zkoušky obdržel vysvědčení způsobilosti k vyučování na školách obecných s vyučovacím jazykem českým, zároveň i právo vyučovati sv. náboženství na těchto školách. Protože však byl mezi tím časem čtyřikrát vykraden a bylo mu domlouváno, aby ve Chmelné nezůstával, ano i sám p. Ferd. Šafařík mu domlouval, aby o školu ostruženskou žádal, tedy na základě uvedeného vysvědčení žádal o uprázdněnou školu v Dobršíně, popřípadě o školu v Ostružně. Slavná c. k. okresní školní rada sušická předložila žádost místní školní radě v Ostružně, kde předseda p. Jos. Harant prezentaci samostatně podepsal. Proti tomuto podali ostatní členové místní školní rady rekurs, který jim jmenovaný pan předseda nepodepsal.

C. k. sušická okresní školní rada na základě toho provedla prezentaci sama na svém zasedání dne 15. března 1882 pod čís. 306 d. o. š. r. a Zemská školní rada v Praze vydala dekret dnem 7. dubna 1882 čís 7618 r. 1882/z.š.r., jímž byl Aug. Maštovský jmenován správcem školy v Ostružně.

(převzato z ostruženské školní kroniky, strana 20-23, redakčně upraveno)